Všeobecné obchodní podmínky

včetně Podmínek ochrany osobních údajů
 

 

I. Úvod, účel a cíl projektu 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví pravidla a podmínky, za nichž se mohou autoři fotografií (ať již amatérských či profesionálních) účastnit projektu s názvem Příběhy fotek probíhajícího na webových stránkách www.pribehyfotek.cz (dále také jako „webová galerie“ nebo „Projekt“). Webovou galerii provozuje spolek FOR-UM fotografů z. s., IČ 05753694, sídlo Družstevní 301, Litomyšl, PSČ 570 01, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle L, vložka 11120 (dále také „Provozovatel“).

Účelem a cílem Projektu je podpořit veřejně prospěšný projekt formou finančních darů z finančních prostředků získaných prostřednictvím převodu fotografií vystavených za podmínek těchto VOP ve veřejné části webové galerie do vlastnictví třetích osob – zájemců o fotografie.  

Projekt je realizován formou veřejné sbírky ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění, a to způsobem shromažďování příspěvků na zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, jak uvedeno v čl. II. těchto VOP. Informace o veřejné sbírce lze nalézt i na stránkách Ministerstva vnitra (dále také jako „Veřejná sbírka“).

Předpokládaná doba trvání Projektu (Veřejné sbírky) je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 včetně. Projekt probíhá nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jeho konečným výstupem by mělo být vydání publikace vybraných fotopříběhů a uspořádání veřejné výstavy. V případě zájmu veřejnosti může být Projekt, potažmo Veřejná sbírka prodloužena a pokračovat i v dalších letech.

II. Provozovatel webové galerie, specifikace zvláštního bankovního účtu

Provozovatelem webových stránek, tedy webové galerie a zároveň majitelem níže specifikovaného zvláštního peněžního účtu, zřízeného pro Veřejnou sbírku, je:

FOR-UM fotografů z.s., IČ 05753694, Sídlo Družstevní 301, 570 01 Litomyšl, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 11120

Číslo účtu Projektu je: 286719271/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Havlíčkova 118, Litomyšl, 570 01 (dále také „Účet“).

III. Účel Veřejné sbírky

Účelem Veřejné sbírky je shromáždění finančních prostředků pro nadaci DOBRÝ ANDĚL, sídlo Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5, IČ: 24161501, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1231, která je použije v souladu se svým účelem, tj. na podporu rodin s dětmi v tíživé životní situaci.

Veškeré finanční prostředky shromažďované na Účtu po dobu trvání Projektu budou nadaci DOBRÝ ANDĚL poskytovány ze strany organizátora Veřejné sbírky (Provozovatele) průběžně, a to v měsíčním intervalu.

IV. Vymezení některých pojmů užívaných ve VOP

Autorem se rozumí fyzická osoba, která kdykoliv během trvání Projektu vloží svou, vlastnoručně pořízenou fotografii do webové galerie Projektu. Autorem může být amatérský i profesionální fotograf.

Účastníkem Projektu se rozumí Autor, který nahraje fotografii, jejímž je autorem, do webové galerie, když přitom zároveň udělí souhlas se zveřejněním fotografie na webové galerii (v její veřejné části), s jejím případným převodem do vlastnictví třetích osob (zájemců), vysloví souhlas s těmito VOP (tzn., že udělí mimo jiné i svolení k užití fotografií ve smyslu čl. VI. těchto VOP) a dále udělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Zájemcem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která si v souladu s podmínkami stanovenými v těchto VOP (viz. zejména část V.2 níže) vybere soutěžní fotografii s tím, že daná fotografie mu bude zaslána jako poděkování za jím poskytnutý finanční dar ve Veřejné sbírce za podmínek stanovených těmito VOP.  

Online galerie – veřejná část Projektu/webové galerie, na níž budou zveřejňovány fotografie autorů, které byly vybrány kurátory dle čl. V.1. VOP

V. Podmínky zapojení se do projektu Příběhy fotek, výběr fotografií do veřejné části Projektu

V.1. Autoři/účastníci Projektu, kurátoři, zveřejnění fotografií ve veřejné části Projektu (online galerii)

Způsob zapojení se autora do Projektu

Registrace autora. Autor před vložením své fotografie do webové galerie nejprve provede svou registraci na webové galerii www.pribehyfotek.cz/pridat-foto, kde vyplní následující údaje, potřebné pro autorovu účast v Projektu: jméno, příjmení, kontaktní poštovní adresa, telefon, emailové spojení, svou profilovou fotografii, popř. url adresu na vlastní webové stránky či sociální sítě, a dále autor udělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů a souhlas s těmi VOP včetně udělení oprávnění užití jím vkládané fotografie v rozsahu stanoveném těmito VOP.

V případě, že bude autorova fotografie vybrána do tzv. veřejné části Projektu (online galerie), budou u autorovy fotografie uvedeny jméno, příjmení, autorův web, jeho profilová fotografie; u vybrané fotografie bude uveden její název a příběh. Jiné údaje o autorovi nebudou veřejnosti zpřístupněny.

Vkládání fotografií do webové galerie.
Autor v době trvání Projektu na stránku webové galerie www.pribehyfotek.cz/pridat-foto nahraje fotografii ve formátu JPG v maximální velikosti 6 MB, v požadované kvalitě 300 dpi, s minimální rozměrem kratší strany 2000 px. Požadované poměry stran jsou 3:2 (2:3), 4:3 (3:4) a 1:1. Fotografii Autor opatří názvem; jeho rozsah je omezen 160 znaky.

Nahrávanou fotografii musí Autor kromě jejího názvu opatřit i příběhem, který bude popisovat okolnosti jejího vzniku či co je v jejím pozadí fotografie, co osoba prohlížející si fotografii sama nevyčte. Rozsah textu popisující fotografii může být maximálně 1600 znaků. Autor nahráním fotografie a jejího textu - příběhu souhlasí s případnou úpravou textu jejího popisu copywriterem.

Každý autor smí zaslat, resp. do webové galerie nahrát maximálně 3 fotografie za kalendářní měsíc. V případě, že autor nahraje v kalendářním měsíci více fotografií, 4. a další fotografie bude z webové galerie smazána.

Nahráním fotografie na webovou galerii autor udělí – prostřednictvím udíleného souhlasu s těmito VOP - výslovný souhlas se zveřejněním fotografie ve veřejné části webové galerie a současně na sociálních sítích Facebook a Instagram po dobu 5 let a dále souhlas se zveřejněním fotografie v elektronickém archivu Projektu na dobu 5 let počínaje dnem skončení Projektu.

Autor rovněž svou účastí v Projektu uděluje souhlas s případným převodem jím nahrávané fotografie (tedy jejího hmotného, papírového nosiče) do vlastnictví zájemců a uděluje tím tak i zmocnění Provozovateli coby zmocněnci autora k uzavření darovací smlouvy se zájemcem (viz. čl. V.2 těchto VOP).

Výběr fotografií ke zveřejnění do veřejné části Projektu (online galerie). 
Nejlepší a umělecky nejhodnotnější fotografie ke zveřejnění do veřejné části Projektu vybírají kurátoři, kteří byli vybráni zástupci Provozovatele, tj. spolkem FOR-UM fotografů, z. s. z řad uznávaných osobností české a slovenské fotografie​. Jména vybraných kurátorů budou uvedena na webových stránkách Provozovatele. Celkový počet kurátorů na rok trvající Projekt bude 12 (dvanáct). Každý kurátor bude pověřen k výběru fotografií ke zveřejnění po dobu jednoho kalendářního měsíce. ​Fotografie na aktuální kalendářní měsíc budou vybírány z fotografií nahraných autory do webové galerie za tři předcházející kalendářní měsíce. Na základě výběru provedeného kurátory bude každý týden na online galerii zveřejněna jedna fotografie s příběhem. Celkem bude zveřejněno 52 fotografií za rok, tedy za dobu trvání Projektu.

Zveřejněné fotografie v online galerii ​je možné získat níže uváděným způsobem. Viz. blíže část V. 2 těchto VOP. Hodnota jedné vytištěné fotografie ​je 3.000 Kč s kvalitním černým rámem značky Nielsen/ks. Každou zveřejněnou fotografii lze získat jen v limitované edici 10 kusů.

Postup v případě výběru fotografie a jejího zveřejnění v online galerii. 
Každý autor fotografie, která bude kurátorem vybrána ke zveřejnění, bude následně Provozovatelem informován mailem nebo telefonicky, že jeho fotka bude v online zveřejněna a kdy. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu původně uvedeného termínu zveřejnění. Fotografie bude zveřejněna minimálně po Dobu trvání Projektu; v případě, že dojde k jeho prodloužení, tak po i po celou takto prodlouženou dobu.

Po zveřejnění elektronického formátu fotografie v online galerii bude tento formát fotografie poskytnut do tisku společnosti Kvalitní fotky s. r. o., IČ 03671291, sídlo Nádražní 831, 393 01 Pelhřimov. Uvedená společnost provede tisk 10 ks fotografií a rámování, dle formátu fotografie budou rozměry rámu cca 28 x 42 cm (2:3), 28 x 28 cm, (1:1) 28 x 37,3 cm (3:4). Po vyhotovení tisku a zarámování, společnost Kvalitní fotky s.r.o., posílá vyhotovené fotografie prostřednictvím dopravce na kontaktní adresu Zájemců, a to po jejich poskytnutí finančního daru v minimální výši 3.000,- Kč na Účet.

V.2  Zájemce

Zapojení se do Projektu, postup při pořízení papírové fotografie
Zájemce si v online galerii www.pribehyfotek.cz/galerie vybere zveřejněnou fotografii. Pokud je stále k dispozici alespoň jeden z papírových nosičů z 10 ks vytištěných fotografií určených k převodu do vlastnictví Zájemce, jak uvedeno výše v čl. V. 1 těchto VOP, může ji Zájemce získat tím, že zašle na Účet finanční dar ve výši minimálně 3.000,- Kč.

Způsob použití finanční částky získané od Zájemců. Zájemce svou účastí v Projektu bere na vědomí, že vyplněním formuláře na www.pribehyfotek.cz  a zasláním finanční částky na Účet uzavře s Provozovatelem darovací smlouvu, když tuto částku následně Provozovatel bezúplatně v celém jejím rozsahu předá nadaci Dobrý Anděl, Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5, IČ: 24161501, která peníze použije na podporu rodin s dětmi v tíživé životní situaci, jak uvedeno v čl. III. VOP.

V elektronickém formuláři musí zájemce vyplnit minimálně své jméno, příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní kontakt, dále číslo zveřejněné fotografie a počet kusů.  

Částku představující finanční dar musí zájemce uhradit do 4 pracovních dní od odeslání vyplněného formuláře, a to bezhotovostním převodem na Účet uvedený v čl. II těchto VOP, coby variabilní symbol uvede číslo objednávky.

Pokud nebude naplněna některá z výše uvedených podmínek, předmětná fotografie bude vrácena zpět do nabídky na online galerii.

Nejpozději do 3 týdnů od poskytnutí finančního daru zájemcem a jeho připsání na Účet, společnost Kvalitní fotky s.r.o. zabalí zájemci jím vybranou fotografii či fotografie a odešle ji/je zájemci na jím uvedenou doručovací adresu.

Zájemce obdrží každou fotografii o rozměrech cca A4, ve vysoké kvalitě, tištěnou na papír DP2 od společnosti FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka, IČ 24660736, sídlo U nákladového nádraží 1949/2, Žižkov, 130 00 Praha 3 („FUJIFILM“) v rámu značky Nielsen, s certifikátem o pravosti, vytištěným příběhem a zabalenou.

V.3 Způsob použití finančních prostředků získaných ve Veřejné sbírce, daňové povinnosti

Jak uvedeno výše, veškeré finanční prostředky připsané na Účtu budou průběžně zasílány  nadaci Dobrý Anděl, Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5, IČ: 24161501.

Darovací smlouva uzavřené mezi zájemcem a Provozovatelem
Provozovatel zájemci zašle nejpozději do konce měsíce ledna následujícího roku  od úhrady darované částky zájemcem, daňové potvrzení o poskytnutém daru, a to na email uvedený zájemcem v darovací smlouvě. Na žádost zájemce zaslanou na email vystaví Provozovatel písemnou darovací smlouvu.  

Dary poskytnuté Spolku v rámci Veřejné sbírky je možno podle ustanovení § 15 odst. 1 (pro fyzické osoby), resp. § 20 odst. 8 (pro právnické osoby) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, odečíst od základu daně z příjmů. Do 40 dní po skončení Projektu Provozovatel zveřejní písemnou zprávu o částce, která byla v rámci Projektu na účet Provozovatele připsána a byla jí podpořena nadace Dobrý Anděl, Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5, IČ: 24161501.

VI. Autorskoprávní ustanovení

1. Svou registrací v Projektu, resp. nahráním fotografie do webové galerie autor uděluje následující bezúplatný souhlas k užití jím nahrané fotografie a jejího příběhu následujícím způsobem a v rozsahu:

 • ke zveřejnění fotografie s příběhem ve veřejné části webové galerie a současně na sociálních sítích Facebook a Instagram po dobu 5 let;
 • se zveřejněním fotografie s příběhem v elektronickém archivu Projektu na dobu 5 let počínaje dnem skončení Projektu;
 • s vyhotovením 10 ks papírových nosičů fotografie s příběhem pro potřeby a za účelem jejich prodeje (převodu) v rámci Projektu, dle podmínek stanovených těmito VOP a to na území České republiky;
 • se zařazením fotografie s příběhem do publikace o Projektu a to jak listinné, tak elektronické a jejím šířením v neomezeném množství, po neomezenou dobu, celosvětově.
 • Provozovatel je oprávněn text příběhu u fotografie upravovat prostřednictvím copywritera.

2. Provozovatel není povinen nahranou fotografii autora užít.

3. Autor nese plnou odpovědnost za svou způsobilost k převodu práv a výslovně prohlašuje, že takovému převodu nebrání žádná právní či faktická překážka. Autor dále prohlašuje, že užití fotografie v rozsahu těchto VOP nebrání žádná práva třetích osob. V případě, že by se prohlášení uvedená v tomto odstavci ukázala jako nepravdivá a Provozovateli by vznikly jakékoliv nároky ze strany třetích osob, autor je povinen je vyřešit a případně i plně uhradit. Nárok na náhradu veškeré tím Provozovateli případně způsobené újmy tím není dotčena.

4. Autor odsouhlasením těchto VOP uzavírá s Provozovatelem nevýhradní licenční smlouvu v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto čl. VI. VOP.

VII. Podmínky ochrany osobních údajů a jejich zpracování

Správcem osobních údajů získávaných od tzv. subjektů údajů, tj. autorů a od zájemců (pokud jsou fyzickými osobami) je Provozovatel, tj.: FOR-UM fotografů z. s., IČ 05753694, Sídlo Družstevní 301, Litomyšl 570 01,info@for-um.cz, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 11120 (dále také jako „správce“).

Provozovatel zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jako „GDPR”) a příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále také jako „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které mu poskytnou jednotliví autoři při registraci do Projektu a zájemci při uzavírání darovacích a licenčních smluv ve smyslu čl. V. a VI. těchto VOP.

Osobní údaje autorů.
Osobní údaje poskytnuté autory při registraci do Projektu (tj. konkrétně jméno, příjmení, kontaktní poštovní adresa, telefon, emailové spojení, svou profilovou fotografii, popř. url adresu na vlastní webové stránky či sociální sítě) zpracovává Provozovatel na základě informovaného souhlasu uděleného autorem, tedy na základě právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a částečně také na základě právního titulu zpracování pro plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy z důvodu umožnění účasti autora v Projektu jako takovém. Souhlas se zpracováním osobních údajů je autory poskytován na dobu 5 let.

Osobní údaje zájemců.
Osobní údaje zájemců (konkrétně jméno, příjmení, doručovací adresa, emailové spojení, telefon) zpracovává Provozovatel z právního titulu, kdy je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy z důvodu realizace darovací smlouvy s odkazem na čl. V. 2 těchto VOP. Ze strany Provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování dle čl. 22 GDPR. Osobní údaje nejsou provozovatelem předávány do třetích zemí. Osobní údaje jsou získávány od subjektů údajů prostřednictvím registračních formulářů. Zdrojem osobních údajů je tedy subjekt údajů sám.

Délka uchovávání osobních údajů. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zájemcem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu) a v případě autorů po dobu trvání Projektu jako takového a dále po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu autora. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje nenávratně vymaže.

Zpracovatelé osobních údajů.
Osobní údaje zpracovává přímo Provozovatel, a to zejména v elektronické formě, popř. listinné formě. Osobní údaje dále zpracovávají zpracovatelé:

 • podílející se na dodání fotografií zájemci způsobem a za podmínek stanovených ve VOP
 • správce IT sítě
 • účetní.

S každým takovým subjektem správce uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR. Správce i další příjemci osobních údajů, kteří budou zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se subjektem údajů. Bez souhlasu subjektů údajů nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Informace o právech subjektů údajů
Každá identifikovatelná fyzická osoba jako subjekt osobních údajů, která prokáže totožnost, má níže uvedená práva:

Právo na přístup k osobním údajům
To zahrnuje jednak právo získat od správce:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Shora uvedené informace a sdělení požadovaná subjektem údajů, poskytne správce bezplatně. V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na shora uváděnou elektronickou adresu správce.

Právo na opravu nepřesných údajů
Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude správce zpracovávat.

Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím e-mailu na výše uvedenou elektronickou adresu správce nebo osoby odpovědné za zpracování osobních údajů. Případný výmaz provede správce neprodleně, nejpozději však do 30 dní od obdržené žádosti ze strany subjektu údajů.

Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to prostřednictvím e-mailu na shora uváděnou elektronickou adresu správce nebo osoby odpovědné za zpracování osobních údajů.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektů údajů vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování
Subjekt osobních údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. Správce v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
V případě, že Provozovatel zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě jeho souhlasu, daný souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je potřeba provést výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle a to buď prostřednictvím emailu na elektronickou adresu správce info@for-um.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na právní jednání správce učiněná v době před jeho odvoláním.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na český Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Ochrana osobních údajů
Správce shromažďuje a uchovává subjektem údajů zadané osobní údaje, jakož i osobní údaje technického charakteru získané od subjektů údajů prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi, nebo listinné podobě v zabezpečených místnostech a uzamčených skříních. Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce prohlašuje, že podnikl veškerá možná, v současnosti známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

V případě zjištění jakéhokoliv závažného porušení zabezpečení osobních údajů je správce povinen nahlásit bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl Úřadu pro ochranu osobních údajů a zajistit přiměřenou nápravu.

Správce může v rámci plnění svých zákonných povinností předávat osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnými právními předpisy. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a autora, a dále Provozovatele a zájemce. VOP jsou volně přístupné na internetové adrese www.pribehyfotek.cz/obchodni-podminky

Odesláním vyplněného registračního formuláře určeného pro autory autor prohlašuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi.

Odesláním vyplněného formuláře určeného pro zájemce zájemce prohlašuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi.

Tato verze VOP je platná a účinná od 1. 1. 2019.

Provozovatel je oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit. Účinnosti nabývá nové znění VOP umístěním na internetové stránky www.pribehyfotek.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů (zájemců – fyzických osob) zajišťuje Provozovatel především prostřednictvím elektronické pošty, přičemž stížnosti je možno zaslat na adresu info@for-um.cz Stížnost může spotřebitel doručit taktéž do místa sídla Provozovatele. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Provozovatel na adresu sdělenou spotřebitelem.

Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstávají VOP jako celek v platnosti, přičemž za neplatnou, neúčinnou nebo nevykonatelnou bude považována pouze ta jejich část, které se důvod neplatnosti, neúčinnosti nebo nevykonatelnosti přímo týká. Namísto tohoto/těchto ustanovení nastupuje/nastupují ustanovení, jehož/jejichž smysl se neplatnému, neúčinnému nebo nevykonatelnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

Záležitosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
  

V Litomyšli dne 1. 1. 2019

FOR-UM fotografů z. s.  

Máte co ukázat?
Pošlete nám svůj
příběh fotky!

Ať jste profík nebo hobík, inspirujte ostatní a dostaňte se do společnosti skvělých fotografů. Pomáhejte s námi.

Chci přidat svou fotografii
Není dovoleno použití fotografií bez souhlasu provozovatele a autora fotografie.

Copyright © 2019, FOR-UM fotografů z. s.